Säännöt

Suomen Posliininkoristajat ry:n säännöt

I Toimialue ja jäsenet:

1 §

Yhdistyksen nimi on Suomen Posliininkoristajat ry. ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 §

Yhdistyksen toimialue on Suomi.

3 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa alan ammatillisen tutkinnon suorittanut tai posliininmaalauksen ohjaajana toiminut tai toimiva henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Varsinaista jäsenyyttä voi hakea myös posliininmaalauksen harrastaja, jota yhdistyksen jäsen suosittelee. Lopullisen päätöksen varsinaiseksi jäseneksi hyväksymisestä tekee yhdistyksen hallitus.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 §

Varsinaiset jäsenet ovat velvolliset suorittamaan yhdistykselle liittymis- ja vuosimaksun, joiden suuruuden yhdistyksen vuosikokous määrää.

5 §

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai myös yhdistyksen kokoukselle pöytäkirjaan merkittäväksi. Eronnut jäsen menettää kaiken oikeutensa suorittamiinsa maksuihin ja yhdistyksen omaisuuteen.

6 §

Jäsen, joka laiminlyö maksettavaksi erääntyneen vuosimaksun suorittamisen vuoden ajalta eikä pyydettäessä sitä suorita, katsotaan hallituksen tehtyä siitä päätöksen yhdistyksestä erotetuksi. Jäsen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä ja sen tekemiä päätöksiä tai toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä joko määräajaksi tai kokonaan. Yhdistyksestä erotetulla ei ole mitään oikeutta suorittamiinsa maksuihin ja yhdistyksen omaisuuteen.

II Tehtävä:

7 §

Yhdistyksen tarkoituksena on

1. Pyrkiä kohottamaan posliininmaalausalan ammattitaitoa ja opetuksen tasoa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

2. Palkata neuvojia ja muuta tarpeellista henkilöstöä suorittamaan taloudellista ja teknillistä neuvontaa sekä harjoittaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa.

3. Edistää näyttely- yms. toiminnan avulla posliininmaalauksen tuntemista.

III Vuosikokous ja hallitus:

8 §

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttävät vuosikokous ja yhdistyksen ylimääräinen kokous, joihin jokainen yhdistyksen jäsen on oikeutettu äänivaltaisena osallistumaan.

9 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi–maaliskuun aikana ja ylimääräinen kokous joko hallituksen päätöksestä tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten anoo. Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle sen hallituksen puolesta yhdistyksen puheenjohtaja ilmoittamalla siitä kirjallisesti jäsenille. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat.

2. Käsitellään edellisen vuoden toiminta- ja tilikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallituksen tili- ja vastuuvapaudesta.

3. Määritellään liittymis- ja vuosimaksun suuruus.

4. Määrätään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkiot.

5. Käsitellään hallituksen ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi sekä tulo- ja menoarvioksi.

6. Valitaan joka toinen vuosi kaksivuotiskaudeksi yhdistyksen puheenjohtaja.

7. Valitaan joka toinen vuosi puheenjohtajan valinnan kanssa samanaikaisesti rahastonhoitaja ja yksi (1) jäsen, sekä joka toinen vuosi sihteeri ja kaksi (2) jäsentä hallitukseen. Sama henkilö voidaan valita korkeintaan kaksi (2) peräkkäistä kertaa hallitukseen. Tämä rajoitus ei koske puheenjohtajan, sihteerin eikä rahastonhoitajan tehtäviin valittuja.

8. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja.

9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 §

Yhdistyksen muissa kokouksissa toimii puheenjohtajana yhdistyksen puheenjohtaja, hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja sihteerinä yhdistyksen sihteeri.

11 §

Asia, jonka jäsen haluaa esittää yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi on kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle vähintään kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Kaikki päätökset tehdään ja vaalit toimitetaan avoimella äänestyksellä, ellei suljettua äänestystapaa ole vaadittu ja kannatettu. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut, paitsi vaaleissa arpa.

12 §

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja kolme (3) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt.

Hallitus voi nimittää juoksevien asioiden hoitamista ja asioiden valmistelua varten toimikuntia, joiden kaikkien jäsenten ei tarvitse kuulua hallitukseen. Toimikunta on päätösvaltainen kaikkien sen jäsenten ollessa läsnä.

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja jäsenille osoitetulla kirjallisella kokouskutsulla, joka lähetetään vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltäviksi tulevat asiat. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme (3) muuta jäsentä on läsnä.

13 §

Hallituksen tehtävänä on:

1. Toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

2. Edustaa yhdistystä, tehdä sen puolesta sitoumuksia sekä esiintyä yhdistyksen puolesta kantajana ja vastaajana.

3. Huolehtia siitä, että yhdistyksen kokousten päätökset pannaan täytäntöön.

4. Ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä vahvistaa näiden tehtävät ja palkkiot lukuun ottamatta kunniajäseniä sekä pykälässä 9 kohdassa 7 mainittuja.

5. Hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä periä jäsenmaksut.

6. Valvoa, että kirjanpito hoidetaan asianmukaisesti.

7. Valmistavasti käsitellä yhdistyksen kokouksissa käsiteltäviksi tulevat asiat.

8. Hyväksyä yhdistyksen uudet jäsenet.

IV Muita määräyksiä:

14 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä tilit ja toimintakertomus viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta toiminnantarkastajalle, jonka on palautettava tilit oman lausuntonsa ohella hallitukselle vuosikokoukselle esitettäviksi viimeistään seitsemän (7) päivää ennen vuosikokousta.

15 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa sen puheenjohtaja varapuheenjohtajan tai sihteerin kanssa tai molemmat viimeksi mainitut yhdessä.

16 §

Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen kannattajajäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön tai yksityisen henkilön. Kannattajajäsenmaksu on yhteisöillä viisinkertainen ja yksityisiltä henkilöiltä kaksinkertainen verrattuna vuosimaksun suuruuteen. Kannattajajäsenillä on oikeus tehdä esityksiä yhdistykselle sekä yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Kannattajajäsenten nimet mainitaan erikseen yhdistyksen jäsenluettelossa ja hallituksen päätöksellä heille voidaan myöntää erivapaus osallistua yhdistyksen juhlallisuuksiin, kursseille, matkoille jne.

17 §

Yhdistys voi kutsua kunniajäsenikseen yhdistyksen toiminnan kannalta erittäin ansioituneita henkilöitä. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksua.

18 §

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa varsinaisessa tai ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa, mutta vaaditaan päätöksen tekemiseen vähintään kaksikolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

19 §

Jos yhdistys purkautuu, on päätös tästä tehtävä vuosikokouksessa, ja on kaikki yhdistykselle tehdyt lahjoitukset ja testamentit käytettävä lahjoittajien määräysten ja rahastojen tarkoitusten mukaisesti. Muusta yhdistyksen jäljelle jääneestä omaisuudesta päättää sama kokous huomioon ottaen, että varat tulevat käytetyiksi alan opetustoiminnan edistämiseen.